Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
ChEBI [Modifikim ]
Subjektet Kimike me Interes Biologjik, i njohur edhe si ChEBI, është një databazë dhe ontologji e subjekteve molekulare të përqendruara në komponimet kimike "të vogla", që është pjesë e përpjekjeve të Hapura Biologjike të Ontologjive. Termi "entitet molekular" i referohet çdo "atomi, molekulë, jon, çift ionesh, jon radikale, jon radikale, komplekse, konformer, etj., Që mund të identifikohet si një njësi e veçuar dalluese". Subjektet molekulare në fjalë janë ose produkte të natyrës ose produkte sintetike të cilat kanë bioaktivitet potencial. Molekulat e koduara drejtpërdrejt nga gjenomi, të tilla si acidet nukleike, proteinat dhe peptidet që rrjedhin nga proteinat nga copëzimi proteolitik, nuk janë si rregull të përfshira në ChEBI.
ChEBI përdor nomenklaturën, simbolizmin dhe terminologjinë e miratuar nga Bashkimi Ndërkombëtar i Kimisë së Pastër dhe të Aplikuar (IUPAC) dhe Komiteti i Nomenklaturës së Bashkimit Ndërkombëtar të Biokimisë dhe Biologjisë Molekulare (NC-IUBMB).
[Mbretëria e Bashkuar]
1.Fushëveprimi dhe Qasja
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh