Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Tatimet në Greqi [Modifikim ]
Taksimi në Greqi, si në shumicën e vendeve të zhvilluara, bazohet në sistemet direkte dhe indirekte.
[Shmangia e taksave][Rezistenca e taksave][Tatimi mbi trashëgiminë][Çmimi i transferimit][tregtisë][e dhjetë e kishës][Tatimet në Rusi]
1.Tatimi në të ardhura
1.1.Taksa e sigurimeve shoqërore
1.2.Përjashtimet nga taksat
1.3.Zbritje tatimore
1.3.1.Zbritjet e biznesit
2.tatimi Korporata
3.Tatimi mbi fitimet kapitale
4.Tatimi në burim
5.TVSH
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh