Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japanese Early Modern
1.sfond
2.fonologji
2.1.vowels
2.1.1.Zanore te gjata
2.2.bashkëtingëlloret
2.3.Labialization
2.4.Palatalization
2.5.Prenasalization
3.gramatikë
3.1.foljet
3.2.mbiemrat [Modifikim ]
Ka dy lloje të mbiemrave: mbiemra të rregullt dhe mbiemra adjective.
Historikisht, mbiemri ishte nën-klasifikuar në dy lloje: ato ku forma adverbiale mbaron në -ku dhe ato që përfundojnë në -siku. Kjo dallim humbet gjatë kësaj faze.

Historikisht emri mbiemër ishte nën-klasifikuar në dy kategori: -nar dhe -tar. Gjatë kësaj faze, -tar zhduket lënë vetëm -na.
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh