Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japanese Early Modern
1.sfond
2.fonologji
2.1.vowels [Modifikim ]
Kishte pesë zanore: / i, e, a, o, u /.

/ i /:. Të dyja u realizuan si zanore të thjeshta nga mesi i shekullit të 18-të.
Zanoret e larta / i, u / bëhen të pashprehur [i̥, ɯ̥] midis konsonantëve pa zë ose në fund të fjalës. Kjo është vërejtur në një numër tekstesh të huaja:

Diego Collado Ars Grammaticae Iaponicae Lingvae (1632) jep shembuj fjale të fundit: gozar> gozar, fitotë> fitot, dhe axi no fàra> àx no fàra.
E. Kæmpfel's "Geschichte und Beschreibung Von Japan" (1777-1779) dhe C. P. Thunberg "Resa uti Europa, Afrika, Azia" (1788-1793) listojnë shembuj fjalë-mediale: kurosaki> krosaki, atsuka> atska.
[gjysmëzanor]
2.1.1.Zanore te gjata
2.2.bashkëtingëlloret
2.3.Labialization
2.4.Palatalization
2.5.Prenasalization
3.gramatikë
3.1.foljet
3.2.mbiemrat
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh