Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Japanese Early Modern
1.sfond
2.fonologji
2.1.vowels
2.1.1.Zanore te gjata
2.2.bashkëtingëlloret
2.3.Labialization
2.4.Palatalization
2.5.Prenasalization [Modifikim ]
Japanese Mesme kishte një seri të prenasalized shprehur plosives dhe fricatives: [żɡ, nz, nd, mb]. Gjatë kësaj faze ata humbasin prenasalizimin e tyre duke rezultuar në ɡ, z, d, b.
[Ndaloni konsonantin][Konsonant fricativ]
3.gramatikë
3.1.foljet
3.2.mbiemrat
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh